Kommunale snerydning

Snerydning

Vil du se, om der er risiko for glatte veje i dit område, så klik her.

Kommunens ansvar

Kommunen udfører snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering, der er aftalt med politiet og fastlagt ud fra vejens betydning for færdselen. Primærveje ryddes i tidsrummret kl. 4.00 til ca. kl. 23.00. Fordelingsveje ryddes efter at primærveje er ryddet og sidst gælder det boligveje. Du kan læse nærmere om kommunens udførelse af vintervedligeholdelsen i vores vinterregulativ.

Grundejerens ansvar

I byer og bymæssig bebyggelse har Brønderslev Byråd pålagt ejerne af ejendomme, der grænser til

  • en offentlig vej eller sti, at renholde fortov (sti), træffe foranstaltninger mod glat føre samt rydde fortov (sti) for sne ud for ejendommene
  • en privat fællesvej eller sti, at renholde vej og fortov (sti), træffe foranstaltninger mod glat føre samt rydde sne ud for ejendommene

Den pligt, der påhviler grundejerne at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at strø grus eller lignende på færdselsarealet. Grundejerne har pligt til at rydde sne snarest muligt efter snefald. Domspraksis viser for tiden, at pligten til snerydning ligger i tidsrummet kl. 6.30 til 22.00.

Manglende renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse

Tilsynet med, at grundejerne udfører deres pligter, føres af kommunen, som, hvis det skønnes nødvendigt, kan lade arbejdet udføre for grundejernes regning og/eller foretage anmeldelse til politiet. Forsømmelsen kan ifølge reglerne medføre bøde.

Har du spørgsmål – venligst ring

Har du som grundejer spørgsmål om pligternes omfang, hvilken type vej du bor ved eller lignende, er du velkommen til at ringe til Vejvæsenet, tlf. 99 45 46 36

Vejgrøfter

Kun de arbejder, som er sikkerhedsmæssigt begrundet, og som er nødvendige for at hindre blivende skader på vejanlægget. Vejgrøfter fræses i høstperioden, således, at det opfræsede fyld kan pløjes ned. Endvidere i muligt omfang dræning og sideforstærkning af grøfter i moseområde.