Vejafdelingen

Drift

På vejområdet er den overordnede målsætning at opnå størst mulig fremkommelighed, sikkerhed, tryghed og komfort for de forskellige kategorier af trafikanter, at tage miljømæssige og æstetiske hensyn i forhold til omgivelserne og at søge de begrænsede midler anvendt, så de investerede midler i vejanlæg ikke forringes.

Kantforstærkning – grusveje

Den dårlige asfaltbelægning og dens ringe bæreevne gør det nødvendigt med en regelmæssig tilføjelse af knust asfalt som kantforstærkning, da asfaltkanten ellers vil revne yderligere på grund af lastbilernes store akseltryk. Grusvejene, som udgør ca. 40 km i alt, skrabes 3-4 gange om året afhængig af nedbørsmængden.

Afstribning, skilte, rabatsten m.v.

Afstribninger, skilte, rabatsten m.v., som har sikkerhedsmæssig betydning, har første prioritet, derefter kommer indsats med hensyn til vejledning, vejvisning og information. Afstribninger males løbende op. Fodgængerfelterne og hajtænderne erstattes inden for en årrække med termoplast, som er dyrere, men kræver mindre vedligeholdelse. Vejskilte er inden for en 3 års periode blevet gennemgået og udskiftet, så de står let læselige for alle borgere.

Vejafvanding, vejbrønde

Kun de arbejder som er sikkerhedsmæssigt begrundet, og som er nødvendige for at hindre blivende skader på vejanlægget. Sidebrønde slamsuges en gang om året. Den samme procedure sker for de enkelte ejerlaug mod betaling.

Vejrabatter

Afhøvling for sikring af vandafledning. Rabatklipning kun hvor det er sikkerhedsmæssigt begrundet (oversigter m.v.) Rabatklipning foretages i oversigtsarealer inden Skt. Hans af sikkerhedsmæssige årsager. Efter afblomstring af grøftekanterne slås forrabatten og 1. skår af grøften.

Vejgrøfter

Kun de arbejder, som er sikkerhedsmæssigt begrundet, og som er nødvendige for at hindre blivende skader på vejanlægget. Vejgrøfter fræses i høstperioden, således, at det opfræsede fyld kan pløjes ned. Endvidere i muligt omfang dræning og sideforstærkning af grøfter i moseområde.

Renholdelse

Renholdelse af de offentlige veje og stier foretages af kommunen i det omfang, det skønnes nødvendigt og i øvrigt under overholdelse af lovens krav. Fejning ved fremmed entreprenør i henhold til licitation.Uden for byer og bymæssig bebyggelser omfatter kommunens forpligtelse alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse.